หน้าแรก ซอฟแวร์

 

ซอฟต์แวร์บริหารงานสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว

 

เราพัฒนา และสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านท่องเที่ยว ด้วยความตั้งใจในการผสมผสานงานออกแบบระบบที่ทันสมัย ด้วยหน้าตาการใช้งานที่มีความเรียบง่าย เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับลูกค้าของเราให้เป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริง

 

 

Local Tour Operator

 

ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนําเที่ยวคือการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวในยุคที่สังคมมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีทัวร์ซิส ออ นคลาวด์มาปรับใช้ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน เข้าถึงข้อมูลกลางได้จากทุกที่แบบเรียล ไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความซํ้าซ้อน และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อทุ่มเท เวลาในการให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Travel Agency

 

ระบบทัวร์ซิส ซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวไทยในรูปแบบคลาวด์ รองรับการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริการ ท่องเที่ยวแบบบริการครบวงจร บริการด้านจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม จัดหายานพาหนะในการ เดินทาง ขายโปรแกรมทัวร์ต่างๆ หรือการขายท้ัวร์แบบเหมาจ่ายเป็นแพคเก็จทัวร์ รองรับการขายตรงต่อ นักท่องเที่ยว (B2C) หรือเพื่อส่งให้ตัวแทนท่องเที่ยวขายให้กับลูกค้าทั่วไป (B2B)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Online Travel Agent (OTA)

 

นักท่องเที่ยวส่วนมากหันมานิยมใช้บริการของบริษัทนําเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกใน การจอง โดยระบทัวร์ซิส ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงแรม บริการรถรับส่ง หรือโปรแกรมทัวร์ ต่างๆ ของผ่านหน้าเว็บไซต์ของท่าน พร้อมติดตั้งระบบชําระบัตรเครดิต ระบบการออกใบ voucher แบบ อัตโนมัติ รวมถึงบริการพัฒนาเว็บไซต์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

TourSys Solutions for Educational Institutions

 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้ระบบทัวร์ซิส ในหลักสูตรดัง กล่าวจึงเป็นแนวทางใหม่ในการเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจในระบบการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว โดยสามารถจัดตั้งเป็นบริษัททัวร์จําลอง และฝึกฝนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อเรา

79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Email: support@toursys.asia

    Line: @toursys

    Whatsapp  +66 894740065

 

Follow us on Facebook

to-top