หน้าแรก ซอฟแวร์ ทัวร์ซิสสำหรับการศึกษา

 

ทัวร์ซิสเพื่อการศึกษา

 

จากผลสํารวจเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ต การให้บริการด้านการศึกษา และผลิตบุคคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สืบเนื่องจากแนวโน้ม และการเติบโตของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น เมื่อความต้องการสูงขึ้นจึงทําให้มีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขั้น

 

Toursys สนับสนุนงานด้านการศึกษา โดยการออกแพ็คเก็จสำหรับการศึกษา (Education Package) เหมาะสำหรับเป็นสือการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการ การท่องเทียวและระบบสารสนเทศเพือการท่องเทียว (Tourism Management and Tourism Information Systems)

 

เพือให้นักศึกษาเข้าใจระบบงานทัวร์มากขึน อีกทัง ยังสามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีร่วมกับ งานทัวร์ได้ โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบแจ้งเตือนหน้าแรก ระบบ จัดการการจองทัวร์ ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า ระบบการปรับตัง ค่าราคาทัวร์ ระบบจัดการข้อมูลตัวแทน จำหน่าย ระบบจัดการข้อมูลรายการทัวร์ ระบบจัดการรายการรับลูกค้า ระบบบัญชีการเงิน ระบบออก รายงาน และระบบตัง ค่าการใช้งาน ซงึ จะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ตัวอย่างระบบ ดังนี

 

Key benefits:

 

Unlimited number of users

Clear picture of real work place for students

Connecting to university network and in the classroom

Providing step-by-step manual

Teacher Training & workshop onsite

Providing on-line training

 

 

Our clients in Education sector and business schools

 

 

 

 

ติดต่อเรา

79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Email: support@toursys.asia

    Line: @toursys

    Whatsapp  +66 894740065

 

Follow us on Facebook

to-top