หน้าแรก ซอฟแวร์ ซอฟเเวร์ทัวร์ซิส สำหรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

 

ซอฟต์แวร์ทัวร์ซิส สำหรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

 

TourSys คือ โปรแกรมทีช่วยลดความยุ่งยากในการปฏิบัติงานประจำวันของ Travel agency และมีกระบวนการธุรกิจทีง่ายโดยจัดการเป็นหมวดหมู่ Travelsys software สร้ างสภาพแวดล้อมทีเป็นมิตร กับผู้ใช้ สำหรับทุกแผนก ทีแม้กระทงั ผู้ทีเริมต้นใช้งานครัง; แรก ก็สามารถเรียนรู้การใช้งานฟังก์ชันหลักได้ใน เวลาไม่นาน Travelsys ประกอบไปด้วยเครืองมือทีช่วยจัดการปฏิบัติงาน Travel agency ทัง; ในบริษัท โรงแรม ทัวร์ และบริษัทขนส่ง อนุญาตให้โรงแรมและบริษัทสามารถปรับเปลียนข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ทำ ให้เว็บไซน์สามารถแสดงข้อมูลทีทันสมัยทีสุด The rise of the web has fragmented tourism market.

 

หลายคร้ังที่ผู้ประกอบการ Travel Agency จะดำเนินธุระกิจในลักษณะ Tour Operator ด้วย เนื่องจากบริษัทจัดนำเที่ยวในปัจจุบันต้องทำสินค้าบริการของตนให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเลือกใช้บริการ โปรแกรมทัวร์ซิส ระบบทัวร์ซิสสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบผสมได้

 

Travel Agency Features 2018

 

โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ฟังก์ชันตามรายการดังนี้

 

​การจอง (Booking) โรงแรม รถ ทัวร์ แพคเก็จ กอฟล์ ร้านอาหาร

ฟังก์ชันตรวจสอบราคา (Rates) FIT / GIT Reservations

ฟังก์ชันออกเอกสารสำคัญ (Documents Voucher, Invoice)

ฟังก์ชันออกรายงานสถิติ (Report)

ฟังก์ชันจัดการข้อมูล (Management) ลูกค้า คุ่ค้า

ฟังก์ชันบัญชีเบื้องต้น (Accounting)

ฟังก์ชันการทำ Tour Plan ออกใบ tinerary

ฟังก์ชันการทำใบเสนอราคา (Quotation)

ฟังก์ชันการทำใบ Job Order ประจำวัน

 

 

 

ติดต่อเรา

บริษัท ทัวร์ซิส เอเชีย จำกัด
79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Fax: +66 76 680 312

    Email: info@toursys.asia

 

Follow us on Facebook

to-top