หน้าแรก ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ซิสโซลูชั่น

ทัวร์ซิสโซลูชั่น


สําหรับธุรกิจนําเที่ยวแบบครบวงจร


 

Tour Operator

ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนําเที่ยวคือการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวในยุคที่สังคมมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีทัวร์ซิส ออ นคลาวด์มาปรับใช้ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน เข้าถึงข้อมูลกลางได้จากทุกที่แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความซํ้าซ้อน และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานเพื่อทุ่มเท เวลาในการให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

Travel Agency

ระบบทัวร์ซิส ซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวไทยในรูปแบบคลาวด์ รองรับการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริการ ท่องเที่ยวแบบบริการครบวงจร บริการด้านจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม จัดหายานพาหนะในการเดินทาง ขายโปรแกรมทัวร์ต่างๆ หรือการขายท้ัวร์แบบเหมาจ่ายเป็นแพคเก็จทัวร์ รองรับการขายตรงต่อ นักท่องเที่ยว (B2C) หรือเพื่อส่งให้ตัวแทนท่องเที่ยวขายให้กับลูกค้าทั่วไป (B2B)

 

Online Travel Agent (OTA)

นักท่องเที่ยวส่วนมากหันมานิยมใช้บริการของบริษัทนําเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการจองโดยระบทัวร์ซิส ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงแรม บริการรถรับส่ง หรือโปรแกรมทัวร์ ต่างๆ ของผ่านหน้าเว็บไซต์ของท่าน พร้อมติดตั้งระบบชําระบัตรเครดิต ระบบการออกใบ voucher แบบอัตโนมัติรวมถึงบริการพัฒนาเว็บไซต์

Educational Package

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้ระบบทัวร์ซิส ในหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นแนวทางใหม่ในการเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจในระบบการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว โดยสามารถจัดตั้งเป็นบริษัททัวร์จําลอง และฝึกฝนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้

 

TourSys Solutions

 

 

Our Inspiration

แรงบันดาลใจในการพัฒนา TourSys เกิดจากความมุ่งมั่น ในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ ท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ช่วยจัดการงานภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซ้อน ปรับวิธีการทํางานด้วยการใช้ระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน ให้มี ความรวดเร็ว เชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบ TourSys B2B เกิดจากความร่วมมือ หลายภาคส่วน ตั้งแต่นักพัฒนาและออกแบบระบบ ผู้ประกอบ การทัวร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้าน ท่องเที่ยว จึงเอื้ออํานวยให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง

เพิ่มเติม

 

ติดต่อขอดูการสาธิต (Demo)

 

 

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ TourSys หรือรับการสาธิตการใช้โปรแกรม สอบถามข้อมูลและติดต่อทีมงานเพื่อการสาธิตระบบ

 

 

 

 

ขอดูตัวอย่างระบบ

 

สนใจเรียนรู้การใช้ระบบทัวร์ซิส ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 089 474 0065

 

ติดต่อเรา

บริษัท ทัวร์ซิส เอเชีย จำกัด
79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Fax: +66 76 680 312

    Email: info@toursys.asia

 

Follow us on Facebook

to-top