หน้าแรก ยินดีต้อนรับสู่ทัวร์ซิสโซลูชั่น

ทัวร์ซิสโซลูชั่น


สําหรับธุรกิจนําเที่ยวแบบครบวงจร


 

Tour Operator

ความท้าทายของผู้ประกอบการธุรกิจจัดนําเที่ยวคือการบริหารงานอย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวในยุคที่สังคมมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีทัวร์ซิส ออ นคลาวด์มาปรับใช้ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน เข้าถึงข้อมูลกลางได้จากทุกที่แบบเรียล ไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความซํ้าซ้อน และสร้างแรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อทุ่มเท เวลาในการให้บริการลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

Travel Agency

ระบบทัวร์ซิส ซอฟต์แวร์ท่องเที่ยวไทยในรูปแบบคลาวด์ รองรับการใช้งานสําหรับตัวแทนจําหน่ายบริการ ท่องเที่ยวแบบบริการครบวงจร บริการด้านจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม จัดหายานพาหนะในการ เดินทาง ขายโปรแกรมทัวร์ต่างๆ หรือการขายท้ัวร์แบบเหมาจ่ายเป็นแพคเก็จทัวร์ รองรับการขายตรงต่อ นักท่องเที่ยว (B2C) หรือเพื่อส่งให้ตัวแทนท่องเที่ยวขายให้กับลูกค้าทั่วไป (B2B)

 

Online Travel Agent (OTA)

นักท่องเที่ยวส่วนมากหันมานิยมใช้บริการของบริษัทนําเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวกใน การจอง โดยระบทัวร์ซิส ทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงแรม บริการรถรับส่ง หรือโปรแกรมทัวร์ ต่างๆ ของผ่านหน้าเว็บไซต์ของท่าน พร้อมติดตั้งระบบชําระบัตรเครดิต ระบบการออกใบ voucher แบบ อัตโนมัติ รวมถึงบริการพัฒนาเว็บไซต์

Educational Package

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับใช้ระบบทัวร์ซิส ในหลักสูตรดัง กล่าวจึงเป็นแนวทางใหม่ในการเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจในระบบการดําเนินงานของธุรกิจนําเที่ยว โดยสามารถจัดตั้งเป็นบริษัททัวร์จําลอง และฝึกฝนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้

 

 

TourSys Solutions

 

 

Our Inspiration

แรงบันดาลใจในการพัฒนา TourSys เกิดจากความมุ่งมั่น ในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในธุรกิจ ท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ช่วยจัดการงานภายในองค์กร ลดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซ้อน ปรับวิธีการทํางานด้วยการใช้ระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน ให้มี ความรวดเร็ว เชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาระบบ TourSys B2B เกิดจากความร่วมมือ หลายภาคส่วน ตั้งแต่นักพัฒนาและออกแบบระบบ ผู้ประกอบ การทัวร์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้าน ท่องเที่ยว จึงเอื้ออํานวยให้เกิดความคิด สร้างสรรค์ สู่นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง

 

 

Learn more

 

Request a Demo

 

 

Interested in what TourSys on Cloud can do for you? Request a demo today

 

If you would like to learn more about TourSys or to request a demo, please submit your information in the form provided here and our team will contact you shortly.

 

Request a demo

 

Call 089 4740065 for further information

 

Explore our full services

 

ติดต่อเรา

บริษัท ทัวร์ซิส เอเชีย จำกัด
79/264 หมู่ 7 ตำบลฉลอง, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000

Need Assistance?

    Phone: +66 76 680 310

  Mobile: +66 8 9474 0065

    Fax: +66 76 680 312

    Email: info@toursys.asia

 

Follow us on Facebook

to-top